Mechanische ventilatie

Het doel van een correct functionerend ventilatiesysteem is het bijdragen aan een gezond binnenmilieu en het verbeteren van het leefklimaat. Dat wordt bereikt door het verversen van vervuilde lucht, waardoor een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of CO2-waarde wordt voorkomen. In het algemeen draagt goed ingeregelde ventilatie bij aan een gunstiger stookgedrag en een lager gasverbruik. Dit is van groot belang voor de gezondheid en hygiëne.

Behoud begint bij onderhoud

Het rendement van de investering in een mechanisch ventilatiesysteem is afhankelijk van het blijvend goed functioneren van de installatie. Periodieke reiniging, controle en onderhoud van de installatie zijn van belang voor:

Het waarborgen van juist gebruik / functioneren van het systeem;

Een besparing op klachtenafhandeling;

Het verlengen van de levensduur van het systeem;

Het voorkomen van gerelateerde problemen en de mogelijke consequenties daarvan;

Kostenbesparing door preventief onderhoud.

Het uiteindelijke doel van periodiek onderhoud is het bereiken van de juiste hoeveelheden af te zuigen (en eventueel in te blazen) lucht, tegen de voorgeschreven (maximale) luchtsnelheden.

Aandacht voor optimaal resultaat

Hoofdonderdelen van onderhoud, nodig om dit te bereiken, zijn reiniging en onderhoud van de ventilator en de ventielen, het reinigen van kanalen en de controle op de juiste werking van de standenschakeling en de aanwezige bedrading.

Bij een niet goed functionerend systeem heeft het plegen van standaard onderhoud weinig toegevoegde waarde. Daarom dient voor een optimaal resultaat aandacht te worden besteed aan inspectie en zonodig herstel van onder andere:

  • De kanaalaansluitingen op de unit en afzuigpunten (luchtlekkages);
  • De luchtdichtheid van verbindingen;
  • De wijze van aansluiten van kanalen;
  • De gekozen afzuig- en inblaasroosters;
  • De gekozen kanaaldiameter;
  • De luchtweerstand van de dakdoorvoer;
  • De werking van elektrische schakelingen (optimale beheersbaarheid/energiebesparing);
  • De algehele deugdelijkheid en veiligheid van het systeem.

Comfort en luchtkwaliteit

De bewoners/gebruikers worden door Spiro Clean Ventilatie BV regelmatig herinnerd aan het nut van goede ventilatie en worden geïnstrueerd over de werkwijze van het ventilatiesysteem, hetgeen het juiste gebruik ervan bevordert. Door (preventief) onderhoud in combinatie met het juiste gebruik zal de luchtkwaliteit in het gebouw ten positieve veranderen.

Hoe Spiro Clean Ventilatie BV hierin te werk gaat, leest u bij werkwijze

Naar werkwijze pagina

Voor vragen of meer informatie

Contacteer ons